GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI KAPSAMINDA SUNULAN KANUN METİNLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GENÇ ÜNİVERSİTELİ PROGRAMI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında siz vatandaşlarımızın kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi), iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, ikametgah ilmuhaberi kapsamındaki bilgiler), vatandaş işlem bilgileri (gelir bilgisi, hesap cüzdanı fotokopisi, transkript belgesi, disiplin cezalarını gösteren belge, öğrenci belgesi, ispata elverişli bilgiler), aile bireylerine ilişkin bilgiler (kardeşler için öğrenci belgesi, engellilik durumunu içerir sağlık raporu), engelli olmanız halinde sağlık bilgileri (engellilik durumunu içerir sağlık kurulu raporu) bilgileriniz çevrimiçi elektronik formlar ve basılı formlar aracılığıyla, işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre bilgileri, log kaydı, cihaz MAC adresi bilgileri) elektronik cihazlar aracılığıyla toplanacak ve işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim, vatandaş işlem, aile bireylerine ilişkin bilgiler kategorisine giren kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

İşlem güvenliği verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Engellilik hali bulunması durumunda işlenecek özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık verileriniz ile aynı çatı altında birlikte yaşadığınız kişilerin sağlık verileri KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenecektir. Sağlık verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızın olmaması durumunda, tarafınızca yapılan burs başvurularının verdiğiniz bilgilerle sınırlı şekilde değerlendireceğini, açık rıza vermediğiniz sağlık bilgisi barındıran bilgi ve belgelerin değerlendirmeye konu alınmayacağını belirtmek isteriz.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Sivil Toplum Kuruluşları)
aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ibb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” olarak işbu elektronik form ile topladığımız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecek, talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecektir. Detaylı bilgiye “Genç Üniversiteli Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) tarafından, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla sunulan Genç Üniversiteli Programı (“Program”) kapsamında; sosyal hizmet faaliyetleri ve ilgili faaliyetler kapsamında rıza vermem durumunda, tarafıma ve aynı çatı altında birlikte yaşadığım kişilere İBB Sosyal İşler Yardım Esasları Yönetmeliği uyarınca başvurunun değerlendirilmesi ve gerekli destek hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, şahsımın ve aynı çatı altında birlikte yaşadığım kişilerin sağlık verilerinin (engelli raporu bilgileri kapsamındaki bilgiler) işleneceği bildirilmiştir.

İBB tarafından sosyal ve ekonomik destek programı faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerim, kişisel verilerimin işleme amaçları, kişisel verilerimin toplama yöntemi, kişisel veri işleme faaliyetinin dayandığı hukuki sebepler, kişisel verilerimin aktarıldığı alıcı grupları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesindeki hak ve taleplerim konusunda “Genç Üniversiteli Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten, rızamı her zaman Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildikten sonra;

Tarafıma Ait Sağlık Verileri (Engelli raporu kapsamındaki bilgiler)
Sağlık verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği uyarınca sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında aynı çatı altında birlikte yaşadığım kişilerin kişisel verilerinin işleneceğine dair “Genç Üniversiteli Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” doğrultusunda aynı çatı altında birlikte yaşadığım kişilerin ayrıntılı şekilde bilgilendirildiğini, gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; kendileri için aydınlatma metnini temin ederek kendilerine aydınlatma metnini ilettiğimi; aynı çatı altında yaşadığım kişilerin sağlık verilerini hukuka uygun olarak elde ettiğimi, rızalarını aldığımı ve kurumunuza aktardığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim